se konalo dne 10. března 2012 ve Velké aule pražského Karolina, které vévodí socha zakladatele univerzity Karla IV.

Vlajkonoš

Jako první pozdravil všechny přítomné hosty br. dr. Jan Králík, vzdělavatel Sokola Toušeň, a zároveň uvítal a představil všechny čestné hosty: rektora Pražské University Karlovy, předsednictvo České obce sokolské, ministra obrany ČR, předsedkyni Poslanecké sněmovny ČR, předsedu Senátu ČR, starostu Zahraniční obce sokolské, čestného předsedu Čs. obce legionářské a zároveň čestného starostu Sokola Toušeň, arcibiskupa pražského, předsedu Českého olympijského výbor aj.

Po zaznění slavnostní znělky Sukovy skladby „V nový život “ vpochodovali do sálu vlajkonoši s historickými prapory, které byly pozdraveny povstáním všech přítomných.

Ve své uvítací řeči zdůraznil rektor pražské Karlovy university prof. Václav Hampl význam tělesné výchovy zejména pro mládež a připomněl Tyršovy zásluhy o vyrovnané spojení činnosti tělesné a duševní.

Starostka ČOS sestra ing. Moučková přivítala všechny přítomné hosty a vyzvala je, aby povstáním a minutou ticha uctili památku všech členů Sokola, kteří obětovali svůj život za své demokratické ideály v boji proti jejich nepřátelům.

Starostka COS Hana Moucková

Ve svém dalším projevu stručně nastínila dějiny sokolské organizace a její úkoly od začátku vzniku Sokola až po dnešní dobu. S politováním přiznala, že 40 let přerušení činnosti Sokola v Československu přispělo k tomu, že dnešní mladá generace je s těmito úkoly ještě málo obeznámena, přestože cvičitelky a cvičitelé se starají o všestrannou výchovu cvičenců ve smyslu Tyršových myšlenek. ČOS spolupracuje s ostatními tělocvičnými organizacemi v České republice i s mezinárodními a jeho členové už získali mnoho cen na mezinárodních závodech. Vyvrcholením sokolské činnosti jsou tradiční sokolské slety, které se po roce 1989 konají zase v Praze. Po dobu 40 let se mohly konat pouze v městech západní Evropy, kde se o udržení této sletové tradice a sokolské myšlenky zasloužily zahraniční sokolské jednoty, spojené pod názvem Ústředí československého sokolstva v zahraničí. Tyto jednoty byly na všech 5 kontinentech založeny často krátce po vzniku Českoslovanského sokolstva v předminulém století. Sestra Moučková ocenila činnost zahraničních jednot, které jsou nyní sdruženy pod názvem Svaz světového sokolstva.

V další části svého projevu se sestra starostka dotkla také hlavních problémů posledních let, které ztěžují současnou sokolskou aktivitu – potíží s restitucemi a financování všech nákladů, potřebných k provozu tělocvičen atd. Vyjádřila ale naději, že tyto potíže Sokol i nadále zvládne, protože jeho mravní hodnoty nakonec přežily i těžké doby posledních 150 let. Pracovní týmy v sokolovnách se skládají z dobrovolníků i profesionálů, počet členů Sokola v republice je 180 000 a jejich činnost je založena na naprosté dobrovolnosti.

V závěru svého projevu vyslovila sestra Moučková pozvání na XV. Všesokolský slet, který se bude konat v Praze od 1. do 6. července jakožto vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola.

Po projevu sestry Moučkové přečetl br. Králík zdravici prezidenta ČR dr. Václava Klause, ve které prezident zdůraznil význam Sokolstva pro nejen tělesnou a duševní, ale i mravní výchovu českého národa od samého vzniku organizace.

Předseda senátu ČR, pan Milan Štěch uvedl ve své zdravici přehled činnosti Sokola a ocenil jeho výchovu k vytrvalosti. Tato vytrvalost pomohla Sokolu překonat překážky, které se postavily do cesty během jeho trvání.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR, paní Miroslava Němcová srdečně poděkovala za pozvání k dnešnímu zasedání a ocenila Tyršovy ideály, které dodnes neztratily svoji platnost. Zároveň podala stručný, ale velice zajímavý přehled o době, kdy Miroslav Tyrš a jeho blízcí spolupracovníci začínali tyto ideály uplatňovat v české veřejností. Svoji zdravici zakončila přáním mnoha úspěchů v budoucnosti.

Ministr obrany ČR dr. Alexander Vondra pozdravil všechny jménem vlády ČR a České armády a poukázal na historické propojení sokolské organizace a československé armády . Zdůraznil vliv sokolské výchovy na bojovou morálku legionářů v I. světové válce, na odboj sokolských organizací proti nacizmu během II. světové války a neohrožený postoj většiny Sokolů vůči komunistické totalitě. Podtrhl i vliv dějinných událostí na dnešní armádu a vyslovil naději pro spolupráci Sokola a české armády v budoucnosti.

Předseda českého olympijského výboru doc. dr. J. Dokulil ve své zdravici se věnoval zamyšlení nad tím, jak starořecká olympijská tradice inspirovala Tyrše k jeho základní myšlence kalokagathie – tj. uskutečnění spojení duševní, tělesné a mravní harmonie. Zároveň informoval o tom, jak Sokol vždy podporoval české olympijské hnutí a vyjmenoval několik členů Sokola, kteří zvítězili při olympijských hrách v minulosti.

Zdravici za Zahraniční obec sokolskou pronesl starosta ZOS br. dr. Tomáš Frey-Materna. Poděkoval členům ČOS za pozvání nejen k dnešnímu zasedání, ale i k účasti na letošním sletu. Tato účast je vždy velikým zážitkem pro zahraniční sokolstvo, které mnoho desetiletí mohlo pořádat svoje slety jen mimo území Československa a udržovalo jejich tradici. Ale sokolská myšlenka obstála po mnoha zkouškách v dějinách a udržela si svůj význam i dnes, 150 let po svém založení.

Jako následující pronesl svoji zdravici čestný starosta Sokola Toušeň br. generál Sedláček. Ve své současné funkci čestného předsedy Čs. obce legionářské informoval tento více než devadesátiletý pamětník o událostech, které naše i mladší generace znají pouze z knih. Vyprávěl o cílech a myšlenkách, které pomáhaly utvářet charakter členů Sokola za jeho mládí, o sletech v I. Československé republice, o mobilizaci v roce 1938, o sletu v roce 1948. Velice skromně se zmínil o své odbojové činnosti proti nacizmu za II. světové války a perzekuci své i ostatních spolubojovníků za komunistické diktatury. Za zmínku stojí hlavně to, že při otrocké práci v uranových dolech vězňům, kteří i za těchto nelidských podmínek založili v roce 1956 illegální sokolskou jednotu, dodávala síly Tyršova myšlenka .Vyslovil politování, že dlouhých 40 let zákazu Sokola v Československu se projevilo hlavně úbytkem vedoucích cvičitelů, ale projevil naději, že i s tímto problémem se Sokol v budoucnosti vypořádá a popřál všem mnoho vytrvalosti pro budoucnost..

Po br. Sedláčkovi ocenil význam Tyršových ideálů především pro mravní výchovu ve své řeči pražský arcibiskup, kardinál Duka. Na závěr vyslovil přání, aby činnost dnešního Sokola byla v budoucnost provázena stejným zdarem a požehnáním jako ta, která začala před 150 lety.

Všechny projevy uzavřel rektor Karlovy university krátkou řečí, ve které srovnal hodnoty akademických a sokolských ideálů a zdůraznil symbolický význam dnešního setkání na historické půdě centra české vzdělanosti. Vyslovil svoji radost, že se uskutečnilo 150-leté jubileum založení organizace, která byla vždy pokládána za hnutí charakterních lidí, a přání, aby její základní myšlenka zůstala i nadále zachována.

Po projevu Jeho Magnificence převzala sestra Moučková čestnou cenu Evropské unie umění.

Následoval přednes dvou sokolských písní „Jdou sokolské šiky, jdou“ a „Hoj vzhůru, pestrý sokole“, zazpívaných sbory „Gaudium“ z Prahy a „J. Foerster“ z Jihlavy.

V závěrečném projevu vyslovila sestra Moučková poděkování rektorovi Karlovy university a zasedání bylo ukončeno slavnostní fanfárou.

MM, Sokol Vídeň

[Fotogalerie]