Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana údajů v kostce

Obecné poznámky

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Naše kontaktní údaje naleznete v otisku této webové stránky (impressum).

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například data zadaná do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Některé údaje jsou shromažďovány, aby bylo zajištěn bezchybný provoz těchto webových stránek. Jiná data mohou být použita k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte s ohledem na vaše údaje?

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

S dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku (impressum) .

 

 

2. Hosting a Content Delivery Networks (CDN)

Externí hosting

Tento web je hostován externím poskytovatelem služeb (hostitel). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat především IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Nasazení hostitele se děje pro účely plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jeho servisních povinností a bude se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Abychom zajistili zpracování vyhovující ochraně osobních údajů, uzavřeli jsme s naším hostitelem smlouvu o zpracování objednávek.

 

 

3. Obecné poznámky a povinné informace

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k vaší osobní identifikaci. Předkládané zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Chtěli bychom upozornit na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

Poznámka k odpovědnému orgánu

Správcem údajů na této webové stránce je:

Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Telefon: +49 171 9424393
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje samostatně nebo společně s ostatními o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává zrušením nedotčena.

 

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a k přímému marketingu (článek 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST.  1 PÍSM. E NEBO F GDPR, MÁTE VŽDY PRÁVO Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, BÝT PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ OPÍRAJÍCÍ SE O TATO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, LZE NALÉZT V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME DÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, LEDAŽE BYCHOM PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ DOLOŽILI NUTNÉ DŮVODY, KTERÉ BY VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY PŘEVÁŽILY, NEBO BY JEJICH ZPRACOVÁNÍ SLOUŽILO K UPLATNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

BUDOU-LI OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY K PŘÍMÉ REKLAMĚ, MÁTE VŽDY PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉTO REKLAMY; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE V PŘÍMÉ SOUVISLOSTI S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU JIŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁNY K ÚČELU PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

 

 

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště nebo zaměstnání nebo v němž se nachází místo údajného protiprávního jednání. Právem na odvolání nejsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v obvyklém, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zašlete jako provozovateli stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte změnou řádku adresy prohlížeče z "http://" na "https://" a ikonou zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS povoleno, údaje, které nám poskytnete, nemohou být přečteny třetími stranami.

 

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Kvůli tomu nebo s jinými dotazy týkajícími se osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v potisku (impressum).

 

Právo omezit zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v otisku (impressum). Právo omezit zpracování existuje v následujících případech: 

  • Pokud zpochybníte přesnost svých osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání vyšetření máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud došlo ke zpracování vašich osobních údajů protiprávně, můžete požádat o omezení zpracování údajů namísto vymazání.
  • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1. GDPR, musí dojít ke zvážení vašich a našich zájmů. Dokud není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje zpracovávány, s výjimkou jejich uchovávání, pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

 

 

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto se vznáší námitka proti zneužití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinného otisku (impressum) pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamovými e-maily.

  

 

4. Sběr údajů na této webové stránce

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané "cookies". Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou uloženy ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanentní cookies). Session cookies jsou automaticky smazány po skončení vaší návštěvy. Permanentní cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky nesmaže váš webový prohlížeč.

V některých případech, když vstoupíte na naše webové stránky, mohou být ve vašem zařízení uloženy také soubory cookie třetích stran (third party cookies). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby poskytované třetí stranou (např. cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnoho souborů cookie je technicky nezbytných, protože by bez nich některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další soubory cookie se používají k hodnocení chování uživatelů nebo zobrazování reklam.

Cookies, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření webového publika), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uvedeno jinak. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl požadován souhlas s uchováváním cookies, ukládání dotyčných souborů cookie se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v určitých případech nebo obecně a umožnili automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány třetími stranami nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o váš souhlas.

 

 

 

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude vaše žádost, včetně z ní vyplývajících osobních údajů (jméno, text žádosti), uložena a zpracována pro účely jejího zpracování. Tyto údaje nesdílíme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování dotazů, které nám byly adresovány (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud by vyžadován.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, nám zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo nepomine účel jejich ukládání (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména zákonné doby uchovávání, zůstávají nedotčena.

 

 

5. Pluginy a nástroje

Webové typy písma Google

Tato stránka používá pro jednotný vzhled písma takzvané webové typy písma poskytované společností Google. Písma Google jsou nainstalována lokálně. Připojení k serverům Google přitom neprobíhá.

Další informace o webových písmech Google naleznete v tématu https://developers.google.com/fonts/faq a v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Datenschutz­erklärung (DE)

1. Datenschutz auf einen Blick

Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

Datenerfassung auf dieser Website

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

Externes Hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.

Der Einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Unser Hoster wird Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.

Abschluss eines Vertrages über Auftragsverarbeitung

Um die datenschutzkonforme Verarbeitung zu gewährleisten, haben wir einen Vertrag über Auftragsverarbeitung mit unserem Hoster geschlossen.

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.

Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Jaroslav Verner
Gustav-Heinemann-Ring 43
81739 München

Telefon: +49 171 9424393
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Beschwerde­recht bei der zuständigen Aufsichts­behörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Daten­übertrag­barkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Auskunft, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

4. Datenerfassung auf dieser Website

Cookies

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns oder Ihnen die Nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z.B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z.B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs (notwendige Cookies) oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (funktionale Cookies, z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z.B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies abgefragt wurde, erfolgt die Speicherung der betreffenden Cookies ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren und ggf. eine Einwilligung abfragen.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) sofern diese abgefragt wurde.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

5. Plugins und Tools

Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.

Weitere Informationen zu Google Web Fonts finden Sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.