Před 150 lety (16. 2. 1862) byl založen Sokol. Jeho náplní bylo a je mimo sportu i kulturní vyžití v ochotnických i loutkových divadlech, pěveckých souborech a jiných kulturně společenských akcích.

Sokol se zasloužil o to, že po třech stech letech temna mohla být založena svobodná Československá republika. Bylo to i zásluhou legionářů, z nichž převážná část byli Sokolové.

Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident naší republiky, prohlásil: "Bez Sokola by nebylo legii, bez legií by nebylo Československo."

Sokol byl a je demokratickou, nepolitickou organizací. Proto měl nemalé potíže s totalitními režimy. Poprvé byl zakázán již za Rakousko-Uherska, po druhé za nacistické okupace a do třetice ho zakázala komunistická vláda po únoru 1948.

Miroslav Tyrš

Díky zakládající myšlence Dr. Tyrše: harmonický soulad tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti a statečnosti nenechali členové tuto organizaci zaniknout.

Po sametové revoluci byl Sokol v České republice již potřetí znovuobnoven. Nemalé problémy byly s navrácením sokolského majetku původním majitelům tj. Sokolům.

V současné době je v Sokole přes 180.000 členů. Také v zahraničí jsou silné sokolské jednoty v Mnichově, Rakousku, Velké Británii, Francii, Švédsku, Rusku, Srbsku, Slovinsku, USA, Kanadě a Austrálii. I ti přijedou na slet.

Vyvrcholením sokolské činnosti jsou všesokolské slety. Na ně se doslova slétnou Sokolové z celého světa. První všesokolský slet se konal již v roce 1882. Letos to bude již patnáctý. Slety se konají vždy po šesti letech. V době, kdy byl Sokol v naší republice zakázán, se konaly sokolské slety v zahraničí, a to v Torontu, ve Vídni, Chicagu, Curychu a Paříži.

V České republice se věnuje nastávajícímu sletu veliká pozornost. Sokolové a jejich historie jsou prezentováni v denním tisku i televizi.

Každý všesokolský slet začíná průvodem Prahou. Věřím, že i my se zúčastníme průvodu ve velikém počtu a tím budeme důstojně reprezentovat TV Sokol München.

Jenda Trunčík

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET